Banery

Treść strony Aktualności 2020

INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO UCZNIA

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia (IPREU) w ramach projektu „Humaniści na start!” na rok szkolny 2020/2021 należy wraz z dwoma egzemplarzami umowy stypendialnej oraz Oświadczeniem uczestnika projektu dostarczyć w terminie do 29 stycznia 2021 r. pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
lub osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym: Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

z  dopiskiem: uzupełnienie wniosku – projekt „Humaniści na start!”

Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia wypełnia osoba, która ma utworzone konto i przygotowywała wniosek o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021. Należy pamiętać, że zapisy merytoryczne w tym dokumencie podlegają uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym, którego wybór musi być zaakceptowany przez dyrektora szkoły.

W Indywidulanym Planie Rozwoju Edukacyjnego Ucznia wskazane cele, zadania oraz rezultaty winny dotyczyć obszarów z dziedziny nauk humanistycznych.

Dostęp, przygotowanie i podpisanie IPREU. Krok po kroku.

 1. Na stronie internetowej projektu należy kliknąć przycisk „Zaloguj”.
 2. Następnie należy wprowadzić a) adres e-mail, b) hasło i kliknąć „ZALOGUJ SIĘ”. Uwaga, w przypadku problemów z hasłem można skorzystać z funkcji „ZAPOMNIAŁEM HASŁA” widocznym w panelu logowania lub skontaktować się z pracownikiem biura projektu „Humaniści na start!”.
 3. Po zalogowaniu się należy upewnić się, że w belce widniejącej w górnej części ekranu widnieje projekt i nabór „Stypendia „Humaniści na start!” (NABÓR 2020/2021)”. Jeśli widnieje inny projekt/nabór, należy to zmienić korzystając z przycisku „zmień>>”.
 4. Powinna być widoczna lista przygotowanych wcześniej wniosków stypendialnych dostępnych w ramach odrębnych sygnatur. W przypadku listy kilku wniosków, wniosek złożony do Urzędu powinien być widoczny na samej górze.
 5. Po kliknięciu w pasek z tym wnioskiem rozwija się menu z dostępnymi przyciskami.
 6. Należy kliknąć przycisk „Edytuj IPREU”.
 7. Następnie należy wypełnić dokument we współpracy z opiekunem dydaktycznym wskazanym przez dyrektora szkoły. Dla ułatwienia komunikacji można skorzystać z poczty elektronicznej przesyłając propozycję tego dokumentu. Propozycję tę należy zapisać jako wersję roboczą (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „SPRAWDŹ POLA I ZAPISZ JAKO WERSJA ROBOCZA”). Wersja robocza formularza będzie dostępna w formacie pdf. Aby ją pobrać należy w menu wybrać „Twoje formularze”, następnie ponownie kliknąć wniosek z odpowiednią sygnaturą aby rozwinąć dostępne przyciski, następnie wybrać przycisk „Pobierz wniosek, załączniki”. IPREU będzie dostępne do pobrania pod nazwą „Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia na rok szkolny 2020/2021 – wersja robocza”.
 8. Dokument zapisany w wersji roboczej można dowolnie długo edytować. Finalna wersja, która będzie drukowana do formy papierowej musi być uprzednio zapisana w wersji ostatecznej (zakładka „ZAPISZ FORMULARZ” i następnie przycisk „ZATWIERDŻ JAKO WERSJĘ OSTATECZNĄ”).
 9. Wersję ostateczną IPREU pobiera się analogicznie jak wersję roboczą. Wersję ostateczną należy następnie wydrukować do formy papierowej. Dla Urzędu należy przygotować jeden egzemplarz.
 10. Wydruk wymaga akceptacji trzech osób.: 1. wnioskodawcy (rodzic/opiekun prawny) lub pełnoletniego ucznia (stypendysty), 2. opiekuna dydaktycznego stypendysty oraz 3. dyrektora szkoły. Podpis wnioskodawcy/stypendysty należy złożyć w odpowiednim miejscu wydrukowanego dokumentu. Jest tam również miejsce na pozostałe podpisy. Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 dopuszcza się e‑mailową akceptację IPREU przez opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły w miejsce złożenia podpisu na dokumencie drukowanym. Technicznie należy w tej sytuacji wydrukować IPREU i podpisać wersję papierową w odpowiednim miejscu przez wnioskodawcę lub pełnoletniego ucznia, a do tego wydruku dołączyć wydruki akceptacji e-mailowych opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły (wzory poniżej).

 

Wzór akceptacji opiekuna dydaktycznego (MS Word) (PDF)

Wzór akceptacji dyrektora szkoły (MS Word) (PDF)

Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego

WYNIKI NABORU 2020/2021

Dzień dobry,

Znamy wyniki naboru stypendystów na rok 2020/2021. Stypendium otrzyma 48 uczniów szkół podstawowych oraz 352 uczniów liceów ogólnokształcących.

Lista rankingowa zamieszczona jest tutaj

Wszystkim, którzy otrzymali stypendium gratulujemy. Przypominamy, że stypendyści muszą zrealizować szereg obowiązków formalnych. Informacja w tym zakresie ukaże się w odrębnej aktualności z tematem „OBOWIĄZKI STYPENDYSTY”

 • struktura stypendiów projektu "Humaniści na start!" wg powiatów

Wyjaśnienia dot. naboru na rok 2020/2021

Z uwagi na liczne zapytania wyjaśniamy:

 1. Uczeń, ktory otrzymał stypendium w roku ubiegłym, może ponownie starać się o stypendium w roku bieżącym. Osoba ta może otrzymać stypendium nawet w sytuacji, gdy w ostatnim roku szkolnym nie uzyskała nowych osiągnięć.Należy przy tym pamiętać, że o prawie pierwszeństwa do stypendium decyduje łączna liczba punktów przyznana na podstawie regulaminu.
 2. Uczeń, który ubiega się o stypendium w projekcie "Prymus Pomorza i Kujaw" może równocześnie ubiegać się o stypendium w projekcie "Humaniści na start!". Przy odpowiednio wysokiej liczbie punktów osoba ta może pobierać równolegle dwa stypendia i realizować dwa indywidualne plany rozwoju edukacyjnego.

Spotkania w Urzędzie nie są niezbędne

Z uwagi na epidemię SARS-CoV-2 w Polsce, mając na uwadze Zarządzenie nr 43/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r., a także Wytyczne dla organizacji pracy biurowej dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj/biura w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, prosimy o nie przychodzenie do biura projektu stypendiów. W miejsce kontaktu bezpośredniego, zachęca się do kontaktowania z pracownikami biura projektu drogą e-mailową lub telefoniczną. Zgodnie z Zarządzeniem nr 43/2020 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. klienci zewnętrzni składają dokumenty w pawilonie przed budynkiem Urzędu przy ul. Plac Teatralny 2. Dokumenty można też wysyłać drogą pocztową.

Nowy nabór wniosków stypendialnych 2020/2021

1 września 2020 r. rusza nowy nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021. Wnioski o stypendium będą dostępne elektronicznie, po zalogowaniu się na stronie internetowej projektu. Nabór kończy się 30 września 2020 r. Jak poprawnie przygotować wniosek i załączniki opisano w regulaminie przyznawania stypendiów.
Aby wypełnić wniosek o stypendium zaloguj się.

Liczba przyznanych stypendiów 2019/2020

Struktura stypendiów przyznanych w roku szkolnym 2019/2020 ze względu na lokalizację szkoły stypendysty z podziałem na powiaty .

 • mapka przedstawiająca podział przyznanych stypendiów w roku 2019/2020 ze względu na lokalizację szkoły

Realizacja indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego stypendystów

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała zamknięcie szkół i utrudniła, a w niektórych przypadkach uniemożliwiła realizację niektórych działań zaplanowanych w indywidualnych planach rozwoju edukacyjnego. W obecnej sytuacji w miejsce częściowo zrealizowanych lub niezrealizowanych z powodu epidemii działań, stypendysta powinien zrealizować inne działania. Przygotowywany formularz sprawozdania będzie umożliwiał wprowadzenie działań dodatkowych, nieplanowanych. Proszę jednakże pamiętać, że wszelkie dodatkowe działania muszą mieć związek z wybranym w indywidualnym planie rozwoju edukacyjnego stypendysty profilem ucznia i że te działania podlegają uzgodnieniu z opiekunem dydaktycznym.

Będziemy w szczególności akceptować działania edukacyjne prowadzone on-line, z wykorzystaniem nowoczesnych środków nauczania (tablet, smartphone, laptop, notebook itp.) oraz internetu (zajęcia dodatkowe on-line, nauka z wykorzystaniem aplikacji edukacyjnych, korespondencji e-mailowej prowadzonej z nauczycielami itp.). Wszelkie działania edukacyjne muszą wychodzić jednak poza podstawę programową nauczania.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego zostanie udostępnione ok. 15 maja 2020 r. Termin udostępnienia dla maturzystów zostanie przyspieszony.

Udostępnienie sprawozdania z realizacji indywidualnych planów edukacyjnych

Od 15.05.2020 r. stypendyści mogą wypełniać formularz sprawozdania z realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (SIPREU). Dostęp do sprawozdania wymaga zalogowania się do elektronicznego generatora dostępnego na stronie internetowej projektu "Humaniści na Start!" .

Sprawozdanie wymaga akceptacji opiekuna dydaktycznego stypendysty. Opiekun dydaktyczny akceptuje sprawozdanie albo poprzez złożenie podpisu na wydruku papierowym sprawozdania, albo akceptuje je poprzez e-mail skierowany do stypendysty lub rodzica stypendysty.

Stypendysta zobowiązany jest dostarczyć  niniejsze sprawozdanie do Departamentu Edukacji w terminie do 30 czerwca 2020 r. Wysyłki proszę kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Edukacji, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem "Humaniści na start! - SPRAWOZDANIE" lub dostarczyć osobiście do Punktu Informacyjno-Podawczego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Edukacji

Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

BIURO PROJEKTU:
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń.
Pok 259, II piętro budynku Arpol

 

Informacji udzielają:

Maria Bartkowska
tel. 668 507 768
e-mail: m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Maja Kowalkowska
tel. 571 293 000
e-mail: m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Departament Edukacji
ul. Szosa Bydgoska 52, 87-100 Toruń

 

Adres wysyłkowy:
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
dopisek "Humaniści na start!"

 

Sekretariat   
tel. 56 621 87 79
e-mail: edukacja@kujawsko-pomorskie.pl


Godziny pracy interesantów
w Urzędzie Marszałkowskim:

Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00-16:30
Środa: 8:00-15:00
Czwartek: 8:00-15:00
Piątek: 8:00-13:30

 

Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

[obiekt mapy] Mapa dojazdu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu